(1)
Marçal Machado, T.; Araújo Dantas, C.; Medeiros Prohmann, C.; Barcelos e Silva, L.; Ferreira Montes, L.; Figueiredo Gatti, R.; de Oliveira Pozetti, E. M. Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome With Potassium Iodide. SPDV 2017, 75, 183-185.