Marçal Machado, T., Araújo Dantas, C., Medeiros Prohmann, C., Barcelos e Silva, L., Ferreira Montes, L., Figueiredo Gatti, R., & de Oliveira Pozetti, E. M. (2017). Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome with Potassium Iodide. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, 75(2), 183-185. https://doi.org/10.29021/spdv.75.2.775