Marçal Machado, T., C. Araújo Dantas, C. Medeiros Prohmann, L. Barcelos e Silva, L. Ferreira Montes, R. Figueiredo Gatti, and E. M. de Oliveira Pozetti. “Childhood Sporotrichosis Mimicking Leishmaniasis: Favourable Outcome With Potassium Iodide”. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, Vol. 75, no. 2, July 2017, pp. 183-5, doi:10.29021/spdv.75.2.775.